Общи условия


Общи условия за предоставяне на услуги


I. Услуги

Превод, и легализация на писмени материали от и на езици, посочени при възлагане на превода от Клиента.

Форматиране и оформление на писмени материали.

Набор на текст

Превод и монтаж на субтитри

Превод и локализация на интернет страници

II. Качество

Изпълнителят предоставя своите услуги съгласно установената добра практика за писмен превод и в съответствие с изискванията на Клиента.

Изпълнителят извършва качествено и в срок договорените услуги.

III. Рекламации

Рекламациите се извършват писмено, най-късно 8 дни след получаване на услугата.

В случаите, когато рекламацията се окаже основателна, фирмата поема разходите за коригиране на материала за своя сметка.

Фирмата не носи отговорност, в случаите, когато Клиентът е направил сам опит да коригира превода или е възложил на трето лице това, без да даде на Изпълнителя възможност за извършване на корекция.

В случаите, в които рекламацията се окаже неоснователна, то Клиентът се задължава да обезщети Изпълнителя за всички разходи, възникнали в тази връзка.

Фирмата не носи отговорност в случаите, когато в оригиналния текст, предоставен за превод има пропуски и грешки, допуснати вследствие на предаването на материалите по факс, електронна поща или чрез други средства за комуникация, независимо дали причината за това е човешка или техническа грешка.

IV. Цени и плащания

За всеки превод Изпълнителят предлага цени на базата на предоставената ценова листа.

Плащането се извършва в брой или по банков път по сметка, посочена от Изпълнителя след приключване на всяка конкретна поръчка в срок до 3 дни след издаване на фактура.

V. Приемане на поръчки

Поръчките се считат за приети, ако са потвърдени писмено или устно от Изпълнителя.

Специалните изисквания към поръчките се регламентират писмено или устно от Възложителя най-късно при подаване на поръчката и се потвърждават от Изпълнителя.

VII. Права и задължения на клиента

Клиентът предоставя материалите на Изпълнителя за оценка на приблизителен брой страници и запознаване с тематиката на материала.

Клиентът уточнява с Изпълнителя изискванията за устен превод – вид превод, езици, брой преводачи, място на провеждане на проявата, техническо оборудване.

Клиентът предоставя копие на материалите с максимално добро качество, като уточнява налични съкращения и специфични термини.

Клиентът уведомява Изпълнителя за крайната цел на възложения превод - информационна, работна, за публикация.

В случаите, когато се превежда текст с цел публикация Клиентът одобрява и приема с протокол превода чрез свой представител, когото счита за достатъчно компетентен да оцени качеството.

VIII.Права и задължения на изпълнителя

При получаване на материалите за превод Изпълнителят се задължава да извърши точна оценка и да уведоми Възложителя относно приблизителен обем, цена и срок.

Изпълнителят има право да получава консултации относно специфична терминология, съкращения и наименования съдържащи се в материалите.

При промяна на изискванията на Възложителя по време на изпълнение на поръчката, Изпълнителят има право да промени първоначално договорената цена съобразно новите изисквания.

IX. Конфиденциалност

Изпълнителят се задължава да не предоставя информацията, съдържаща се в материалите на трети страни.

X. Авторски права

Изпълнителят приема поръчки от Клиента при условие, че клиентът притежава авторските права върху оригиналния текст, освен в случаите в които преводът се извършва с информационна цел.

XI. Спешни поръчки

При приемането на поръчки за спешен писмен превод Изпълнителят се стреми да поддържа своите стандарти за качество на високо ниво независимо от съкратените срокове за изпълнение, но клиентът приема, че понякога условията, които той диктува може да породят необходимостта да бъдат пропуснати някои от етапите за контрол на качеството, които при нормални обстоятелства се считат за съществени.

XII. Отговорност при изпълнение

При анулиране на поръчка за писмен превод, Клиентът дължи на Изпълнителя стойността на вече преведената част от материала. Преведената част от материала се предоставя на клиента.