Цени за превод полски език

Цени за превод от полски на български език и от български на полски език

Вид документ
 
Цена в лв. за 1 стр.
стандартни (бланкови) документи *
 
16
медицински документи
18-20
фирмени документи
(в зависимост от сложността)
16-20
друга специализирана литература
(в зависимост от сложността)
16-20

ЦЕНИТЕ СА АКТУАЛНИ КЪМ 2015 Г.

* Стандартите документи са:
- Общински: Удостоверение за раждане, Удостоверение за граждански брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за идентичност на имена, Удостоверение за наследници, Удостоверение за постоянен адрес и др.
- Документи, издадени от съд и нотариуси: Свидетелство за съдимост, Спесимен на подпис, Фактури и др.
- Документи, издадени от училища и университети: Диплома за средно и висше образование, Уверение за студент.
- Документи, издадени от църквата: Кръщелно свидетелство
- Документи, издадени от медицински институции: Медицинско свидетелство, Медицинска бележка, Имунизационен паспорт