Изисквания и заверки за легализация

Изисквания и заверки за легализация на най-често използваните документи.

Общински документи:

Акт за раждане -  дубликат, заверен от общината с правоъгълен печат за чужбина. Дубликатът се вади от общината, от която е издаден оригинала лично от лицето.

Свидетелство за граждански брак – дубликат, заверен от общината с правоъгълен печат за чужбина. Дубликатът се вади от общината, от която е издаден оригинала лично от лицето.

Удостоверение за идентичност на имена – заверено от общината с правоъгълен печат за чужбина.

Удостоверение за наследници -  заверено от общината с правоъгълен печат за чужбина.

Удостоверение за семейно положение –  заверено от общината с правоъгълен печат за чужбина.

Удостоверение за постоянен адрес - заверено от общината с правоъгълен печат за чужбина.

* Когато лицето не е в България, дубликат може да извади и кръвен роднина - баща, майка, сестра, брат.

Документи, издадени от съд и нотариуси:

Свидетелство за съдимост – оригинал от съответния районен съд по месторождение. Заверява се в Министерство на правосъдието. Срок за заверка – 3 работни дни.

Решение на фирма:

Вариант 1 – оригинал от съответния районен съд , подпис от съдия.
Вариант 2 – препис от оригинала с подпис на съдия, секретар (задължително под подписа на секретаря трябва да фигурира и името му, собственоръчно написано).
Заверява се в Министерство на правосъдието. Срок за заверка – 3 работни дни.

Нотариален акт – нотариално заверено копие.  Заверява се в Министерство на правосъдието. Срок за заверка – 3 работни дни.

Дружествен договор –  нотариално заверено копие.  Заверява се в Министерство на правосъдието. Срок за заверка – 3 работни дни.
Забележка: нотариусът трябва да завери както копието, така и подписите на съдружниците.

Спесимен на подпис – нотариално заверен оригинал.  Заверява се в Министерство на правосъдието. Срок за заверка – 3 работни дни.

Фактура - нотариално заверено копие.  Заверява се в Министерство на правосъдието. Срок за заверка – 3 работни дни.

Командировъчна заповед – оригинал, заверен от Нотариус. В печата да се упомене, че се заверява подписа на лицето ….. в качеството му на  Управител на съответната фирма + ЕГН, заверка в Министерство на Правосъдието. Срок за заверка – 3 работни дни.

Документи, издадени от училища и университети:

Диплома и приложение за средно и висше образование – копие, заверено от нотариус. Заверка в Министерство на образованието. Заверява се лично от лицето или с пълномощно на друго лице (фирма). Срок за заверка – 7 работни дни.

Дипломи от художествени или актьорски университети и гимназии – копие, заверено от нотариус. Заверка в Министерство на Културата. Срок за заверка – 1 – 3 работни дни.

Уверение за студент – оригинал. Заверка в Министерство на образованието. Заверява се лично от лицето или с пълномощно на друго лице (фирма). Срок за заверка – 7 работни дни.

Документи, издадени от църквата:

Кръщелно свидетелство – оригинал или дубликат, заверка в Патриаршията и Светия синод. Срок за заверка – 1 работен ден.

Документи, издадени от медицински институции:

Медицинско свидетелство – оригинал, заверка в Министерство на здравеопазването. Срок за заверка – 1 работен ден.

Медицинска бележка -  оригинал, заверка в Министерство на здравеопазването. Срок за заверка – 1 работен ден.

Епикриза – оригинал, заверка в Министерство на здравеопазването.  Срок за заверка – 1 работен ден.

Имунизационен паспорт - оригинал, заверка в Министерство на здравеопазването.  Срок за заверка – 1 работен ден.

Решение на ТЕЛК- оригинал или дубликат, заверка в Министерство на здравеопазването. Срок за заверка – 1 работен ден.

Документи, издадени от банкови институции:

Банкова гаранция или референция за салдото по сметките на физическите или юридическите лица – оригинал, подписана от главен счетоводител и Директор или Управител на съответната банка и мокър печат. Заверка от Централата на съответната банка  в София и след това заверка от БНБ. Срок за заверка – 1 работен ден.

Други документи:

Служебна бележка от предприятие за трудов стаж, брутно месечно възнаграждение и полагаем платен годишен отпуск, необходими за издаване на виза при пътуване в чужбина – оригинал с подписи на завеждащ личен състав и Директор или Управител на предприятието и печат.

Служебна бележка от РУСО за внесени осигурителни вноски на лицето, на което се издава бележката, подписана от Директора на РУСО и печат – оригинал, заверка от НОИ.

Удостоверения от КАТ – оригинал, заверка в Министерство на транспорта.

Сертификат с данни от регистъра на БТПП – търговската палата издава удостоверението на съответния чужд език с подпис и печат на палатата, с изключение на турски език – първо се издава на български език съответния Сертификат и след това се превежда на турски език.

Това са едни от най-често заверяваните документи. Ако не намирате нужната информация тук, свържете се с нас.