Превод и легализация на документи

Легализирането на документите, тяхната валидност в страната и извън нея, се основава на "Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа", утвърден с ПМС 184/1958 год. Той се изменя и допълва съобразно промените в законодателствата и договорните отношения между Република България и други страни.

Правилника регламентира реда за превод и легализиране на документи, издадени в нашата страна и които ще бъдат ползвани в чужбина, както и на документи, издадени в други страни и предназначени за ползване в Българи

В България легализирането на документи се извършва от Министерството на Външните работи, а в чужбина - от дипломатическите и консулските представителства на нашата държава.

Лицата, които извършват легализации и заверки, се определят с писмена заповед от МВнР, а за дипломатическите и консулските представителства на РБ - от шефа на представителството.

В официалният сайт на Министерството можете да получите пълна информация за фирмите, сключили договор с МвНР и оторизирани да извършват заверки и легализации.
www.mfa.bg

Министерството осъществява контрол върху качеството на преводите и оформянето на преведените документи. При констатиране на системни пропуски, може да прекрати договора на фирмата, допуснала нарушенията.
Преводите от сключилите съответните договори фирми се извършват на специални фирмени бланки, на които присъства логото на фирмата и всички данни за контакт. Лицата, които извършват преводи (заклети преводачи, одобрени от МвНР), отговарят за тяхната достоверност съгласно закона. Повече информация за това можете да получите тук.

Преводи, в които са допуснати поправки, заличавания, вмъквания и изтривания, са невалидни.