Заклет преводач
Какво означава "Заклет преводач"?

Преводач, одобрен от Консулски отдел на МвНР за извършване на официални преводи към определена агенция.


Как се става "Заклет преводач"?

1. Документи:
- Клетвена декларация
- копие от диплома за владеене на езика

2. Изисквания на МвНР:
- Клетвена декларация:
Преводачът се подписва пред нотариус, който заверява декларацията с подпис и печат.
Декларацията важи за фирмата, чието име е вписано в нея.
- Диплома за средно или висше образование:
Преводачът трябва да има хорариум от минимум 600 часа по съответния език и успех, не по-нисък от 4.50
Признава се диплома за средно образование от профилирана езикова гимназия, покриваща горните изисквания.
Признава диплома за висше образование с филология по езика, покриваща изискванията на МвНР.

3. Процедура.
Всяка преводаческа агенция, сключила договор с МвНР за извършване на официални преводи и легализация, следва да внесе от свое име следните документи:
- списък с имената, ЕГН и образец от подписите на преводачите;
- Клетвена декларация от всеки преводач, в която е вписано името на агенцията;
- нотариално заверени копия от дипломите на преводачите за владеене на езика.
Следва процедура по одобряване на предложените от агенцията преводачи от Консулският Отдел на МвНР.
След като бъдат одобрени от компетентните органи, преводачите имат право да извършват официални преводи към агенцията, подала документите.

Ако един преводач работи с повече от една агенция, всяка поотделно следва да внесе документите на преводача  от свое име в КО на МвНР.

Не винаги КО одобрява всички заявени от агенцията преводачи. В случай на неодобрение, адвокатът към КО връща писмо до агенцията с обяснение защо преводачът не е одобрен.
Това обикновено се дължи на липсващи документи. (За повече информация четете по-долу).

4. Случаи на неодобрени преводачи и нужните за одобряването им документи.
- Документ за владеене на език, който не е издаден от гимназия или университет в България.
Такъв документ може да бъде: сертификат от школа за езици, документ за завършено обучение по езика, издаден от чужда институция и др.
В този случай преводачът трябва да предостави документ, който удостоверява и/или приравнява
часовете обучение по езика. Този документ трябва да докаже, че преводачът има изисквания от КО на МвНР минимум за хорариум и успех.
- Смяна на име на вече признат заклет преводач.
Веднъж признат от КО на МвНР преводач сменя името си (например сключване на брак).
След смяната на името, преводачът трябва да предостави заедно с останалите документи и копие от съответния документ (например свидетелство за граждански брак).